Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ul. Szkolna 2, 72-010 Police.
Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach:  iod@pcpr.police.pl
Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO, w celu realizacji zadań ustawowych własnych i zleconych, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że dane te potrzebne są w szczególności do:
  • złożenia wniosku przez klienta,
  • zawarcia umów, wydania decyzji lub przekazania informacji,
  • dokonania rozliczeń,
  • prowadzenia zbiorów danych osobowych określonych przepisami prawa, w tym dla celów sprawozdawczości.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
  • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora lub na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (tzw. podmioty przetwarzające).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, lecz nie krócej niż okres wskazanych w przepisach o archiwizacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest:
  • warunkiem realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i wynika z przepisów prawa,
  • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.
  • Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zadań ustawowych lub niemożność uzyskania wsparcia oferowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie profilowania.